page header
Welcome to web portal of Government Press of Madhya Pradesh!
 वर्तमान प्रकाशित राजपत्र
क्र. राजपत्र प्रकार राजपत्र क्रमांक
राजपत्र दिनांक
 
1 साधारण राजपत्र भाग-1 30 25/07/2014 pdf icon
2 साधारण राजपत्र भाग-2 30 25/07/2014 pdf icon
3 साधारण राजपत्र भाग-3 30 25/07/2014 pdf icon
4 साधारण राजपत्र भाग-4 30 25/07/2014 pdf icon
5 [कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल] 303 21/07/2014 pdf icon
6 [किसान कल्याण तथा कृषि विकास] 304 21/07/2014 pdf icon
7 [परिवहन] 305 21/07/2014 pdf icon
8 [विधान् सभा सचिवालय] 306 21/07/2014 pdf icon
9 [विधान् सभा सचिवालय] 307 22/07/2014 pdf icon
10 [विधान् सभा सचिवालय] 308 22/07/2014 pdf icon
11 [विधि और विधायी कार्य] 309 22/07/2014 pdf icon
12 [सामान्य प्रशासन] 310 22/07/2014 pdf icon
13 [नगरीय प्रशासन एवं विकास] 311 23/07/2014 pdf icon
14 [विधान् सभा सचिवालय] 312 23/07/2014 pdf icon
15 [विधि और विधायी कार्य] 313 23/07/2014 pdf icon
16 [विधि और विधायी कार्य] 314 23/07/2014 pdf icon
17 [उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण] 315 24/07/2014 pdf icon
18 [वन] 316 24/07/2014 pdf icon
19 [गृह (पुलिस)] 317 25/07/2014 pdf icon
20 [नगरीय विकास एवं पर्यावरण] 318 25/07/2014 pdf icon
21 [किसान कल्याण तथा कृषि विकास] 319 25/07/2014 pdf icon
22 [विधि और् विधायी (निर्वाचन्) कार्य्] 320 25/07/2014 pdf icon
 राजपत्र संग्रह
साधारण राजपत्र भाग-1 साधारण राजपत्र भाग-2
साधारण राजपत्र भाग-3 साधारण राजपत्र भाग-4
असाधारण राजपत्र